EUROFAX 101
Marto 2001 Home

"Eurofax estas la monata bulteno de la Europa Skolta Regiono. G^i estas produktata de la Europa Skolta Oficejo kaj dissendata al c^iuj asocioj anaj de la Europa Regiono, kaj al aliaj. La sens^ang^a republikigo de g^iaj artikoloj estas bonvena, sed Eurofax devas aperi kiel la informfonto."


Bonvenon Idepeche

Tuj post la festo de la centa eldono de Eurofax, ekeldonigxis la nova bulteno de la Afrika Skolta Regiono. Komence de cxi tiu marto, la Afrika Skolta Oficejo prezentis novan komunikilon. Tiu informilo sole haveblas retposxte kaj estos eldonata monate anglalingve, kun la titolo "idespatch", kaj franclingve, kun la titolo "Idepčche". Gxi utilos kiel mastrumilo por la anaj asocioj kaj organizoj, informante ilin pri kio okazas cxirkał la Regiono, pri venontaj eventoj kaj agadoj, ktp. Gxi tute ne estos dissendata posxte surpapere. Lydiah Kiburu, respondeca pri informado en la Afrika Skolta Regiono, klarigas: "Ni instigas niajn landajn asociojn klopodi havi la ilojn por retkorespondi, almenał en la cxefsidejoj, cxar tio estas la plej malmultekosta kaj efika komunikilo". Aboni estas ege facile kaj senpage: Por ricevi la venontajn numerojn de Idepeche, simple sendu retmesagxon al : souscrire.idepeche@africa.scout.org lał la dezirata lingvo.


La Europa Fonduso de la Centjarigxo

Ekde 1999, granda parto de la enspezoj de la Ełropa Skolta Fonduso estas gxirataj al la Fonduso de la Centjarigxo. La celo de la Fonduso de la Centjarigxo.estas plibonigi la kvalito de skoltado en la asocioj, malfermi la skoltadon al pli multaj junuloj kaj subteni novigajn projektojn. Por la Fonduso de la Centjarigxo 2001, la Komitato ricevis 25 petojn de la asocioj, lał la sekvaj fakoj: Junulara programo (8), Plenkreskulaj rimedoj (12) kaj substrukturoj (5). La Komitato havis la malfacilan taskon elekti el tre bonaj projektoj. Estis akceptataj 19 projektoj kaj sume 400 000 USD estis dividataj inter ili. Por la estonteco, la Komitato rekomendas al la asocioj proksime kunlabori kun sia komitata kontaktpersono, por ricevi la informojn kiuj povas pligrandigi iliajn eblecojn esti financataj far la Fonduso. La asocioj bovolu ankał atenti pri la finaj sendodatoj por la projektoj. Oni devis rifuzi kelkajn tre bonajn projektojn, pro la fakto ke ili estis senditaj malfrue. La Comitato ankorał dankas cxiujn asociojn pro la projektoj prezentitaj en 2001 kaj deziras al ili grandan sukceson cxe ilia realigo.


Disvastigi geskoltismon en urba medio

Tiu cxi ełropa seminaro okazis de la 3a gxis la 9a de marto en Parizo. Partoprenis preskał 20 homoj el 10 landoj. La labortemoj estis proponataj por helpi la partoprenantojn kaj iliajn asociojn disvastigi skoltismon en urbaa medio kaj pli atente zorgi pri la specialaj bezonoj de junuloj el etnaj ał religiaj komunumoj, ał el malavantagxaj kvartaloj de urbegoj. La partoprenantoj estis invitataj viziti projektejojn en kvartaloj de la pariza regiono au de Parizo. La projektoj estis realigitaj kun skoltoj kaj neskoltaj kunuloj. Raporto pri la diversaj laboroj estos baldał eldonata kaj haveblos cxe la TTT- ejo de la Europa Skolta Regiono.


Roverway 2003 ­ « Marsxanta popolo »

Okazis kunsido de la kunordiga grupo de la Ełropa Komitato de MSA (Monda Skoltina Asocio) kaj la Ełropa Skolta Komitato, kaj la anoj elektis Portugalion liel gastiganto de la venonta Roverway 2003. La temo de tiu regiona evento por gejunuloj agxaj inter 16 kaj 22 jarojn estas "Marsxanta popolo". Gxi invitas cxiun gejunulon ekmarsxi por ludi rolon en la mondo. Inter la cxefaj edukaj celoj de tiu Roverway, la Portugala Skoltismo deziras motivi la gejunulojn al respondeco, ilin pli impliki en la prilaboron kaj preparon de tiu arangxo mem, interdividi cxies ricxajxon en la fakoj kultura, socia kaj religia, kaj, memkompreneble, travivi fortan momenton de internacieco kaj solidara civitaneco. Vi baldał ricevos pliajn informojn pti tiu evento.


2a Forumo pri Junulara programo kaj Plenkreskulaj rimedoj

La 2a forumo okazos en Malaga, Hispanio, de la 19a gxis la 26a de majo 2001. Tiu regiona arangxo gravas por cxiuj estraranoj de anaj skoltaj asocioj kiuj laboras en la fakoj de la Junulara programo kaj de la Plenkreskulaj rimedoj. Invitilo, kun prezentajxo pri la celoj, estas sendita per la oktobra Europak kaj haveblas cxe nia TTT-ejo. Jen kelkaj el la celoj: helpi la landajn skoltajn asociojn difini sian Junularanprogramon kaj mastrumi la Plenkreskulajn rimedojn, donante al la landaj teamoj respondecaj pri la Junulara programo kaj la Plenkreskulaj rimedoj la eblecon intersxangxi siajn spertojn kaj difini kunan bazon por sia laboro; subteni la landajn teamojn respondecajn pri la Junulara programo difinante kaj revizante tian programo per la starpunkto "Renovigo kaj Gxisdatigo de la Programo" (RGP); subteni la landajn teamojn respondecajn pri la Plenkreskulaj rimedoj difinante kaj plibonigante la mastrumadon de tiaj rimedoj per la uzo de la modelo "Plenkreskuloj en skoltismo", rekonante la koncernajn problemojn kaj starigante ilojn por solvi ilin: prezenti la ilojn kreitajn far la Ełropa Skolta Oficejo, la Monda Skolta Oficejo, la aliaj regionoj ał asocioj, kiujn la landaj skoltaj asocioj povos malkovri kaj adapti al sia situacio; konigi datenojn el eksteraj fontoj pri edukado kaj pri junulara evoluo kaj laboro; renkontigi sampostenulojn por intersxangxi ideojn kaj starigi kunlaboradojn. Tiu Forumo ebligos al la partopreantoj labori lał internaciaj teamoj kaj intersxangxi labormetodoj en laborgrupoj. En la venonta Europak, ni prezentos la labortemojn de la internaciaj teamoj. Ili ankał haveblos cxe la TTT-ejo. Por pliaj informoj, bonvolu kontakti nin cxe eurobureau@euro.scout.org


4a Internacia junulara renkonto por la kulturaj intersxangxoj. Alta Egiptio

De la 1a gxis la 12a de septembro 2001, okazos 4an fojon kuna arangxo de la Araba Skolta Regiono kaj de UNESKO. Same kiel en cxij antałaj renkontoj, junuloj inter 18 kaj 24 jaragxaj de ełropaj landaj skoltaj asocioj estas invitataj partopreni. La celoj estas: doni al la junuloj la okazon malkovri kaj kompreni la kulturan heredajxon per vizito al unikaj historiaj lokoj; antałenigi la kulturon de paco, toleremo kaj reciproka kompreno inter la junuloj per intersxangxo kaj kundivido de spertoj; stimuli interkulturan interparolon pri la defioj por la 21a jarcento. Se vi interesigxas, bonvolu kontakti la Araban Skoltan Oficejon cxe wosmo@arab.scout.org


12a Azi-Pacifika, kaj 15a Ałstralia Roverado

De la 27a de decembro 2001 gxis la 6a de janłaro 2001, okazos la 12a roverado de la Azia-Pacifika Regiono en Kvinslando, Ałstralio. La temo de tiu arangxo estos "Suno, Surfo kaj Sablo" kaj gxi celas la roverojn, skoltojn agxaj inter 18 kaj 26 jarojn. La programeroj proponotaj dum tiu Roverado respegulas la Ałstralian kulturon kaj ebligos malkovri la naturon de tiu granda lando. Jen du nepraj adresoj:
beejayw@ozemail.com.au
qldmoot2001@qldhq.scouts.com.au


1a Mediteranea Amikeca Renkonto - Tunezio

La Landa Skolta Asocio de Tunezio organizas tiun renkonton kadre de la Mediteraneaj Ludoj en Tunezio, kaj de la Internacia Jaro pri volontularo. Tiu renkonto celas la geroverojn agxajn inter 17 kaj 25 jarojn kaj okazos de la 25a de ałgusto gxis la 4a de septembro apud Tunezo. La temo de la arangxo estas: Amikeco, Solidareco kaj Volontulado. La programeroj proponotaj al la partoprenantoj estos diversaj. Ekzemple: historiaj kaj kulturaj malkovroj, projektoj pri mediprotektado en la mediteranea regiono, komunuma evoluo. Bonvolu diskonigi tiun cxi informon cxe la junuloj de via rovera brancxo, kaj, se vi deziras pli da informoj, bonvolu kontakti la internacian komisiiton de la tuneziaj skoltoj cxe: scout.tunisien@planet.tn


Kontrollisto de findatoj

  Top

The above message is from:

European Scout Office

E-Mail: eurofax@euro.scout.org
Official Eurofax home page: www.scout.org/europe/eurofax


Traduko de:

Guido Ricci

Skolta Esperanto Ligo
E-Mail: guido.ricci@scoutnet.org

  Top
The Eurofax Approved Language Versions on these pages are provided as an additional service to the official English and French language versions. The European Scout Office wishes to express its thanks to those volunteers who make these translations available and to the the Global ScoutNet for hosting these additional pages.
Copyright © 1999 - 2001 Global Scoutnet, all rights reserved.